کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی کلماتی هستند که توده‌ای از چیزها یا مفاهیم انتزاعی را توصیف می‌کنند.

قاعده مهمی که در مورد کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی باید به یاد داشته باشیم این است که این کلمات جمع بسته نمی‌شوند و حرف تعریف معین (a و an) نمی‌گیرند.

تفاوت a و an

اگر حرف اول کلمه، صدادار یا مصوت باشد (مانند a, e, i, o, u) قبل از آن an و اگر حرف اول کلمه، حرف بی‌صدا یا صامت باشد (مانند سایر حروف) قبل از آن a می‌آید.

انواع کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

مفاهیم انتزاعی و پدیده‌های فیزیکیresearch, advice, information, knowledge, money, logic, gravity, acceleration, pollution, feedback, traffic, radiation, biomass, lightning
مواد و غذاهاair, water, blood, algae, mud, grass, seaweed, graphite, clay, quartz, rice, flour, meat
عناصر، مواد شیمیایی و گازهاhelium, iron, copper, hydrochloric acid, calcium carbonate, carbon monoxide, methane
رشته‌ها و زمینه‌هاbiology, chemistry, physics, mathematics, geography, psychology, economics, aquaculture, trigonometry

هم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش

برخی کلمات در انگلیسی (مانند کلماتی که در بالا گفته شد)، غیرقابل شمارش هستند. ولی تعداد زیادی از کلمات دیگر ممکن است بسته به زمینه، قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشند.

برای اینکه بتوانیم کلمات غیر قابل شمارش را تشخیص دهیم باید توجه کنیم که آیا به یک چیز ملموس اشاره می‌کنیم یا به طور کلی به مفهوم یا انگاره آن چیز.

به عنوان مثال استثناهای زیر را ببینید:

نوع اسمغیرقابل شمارشقابل شمارشمثال‌های دیگر
مفاهیم انتزاعیHe rarely feels fearA fear of spiders is known as arachnophobiaweight, love, courage, strength, time, beauty, pressure, vision, business
مواد و پدیده‌هاHouseplants need the optimum amount of light to thriveShe saw a light at the end of the tunnelbone, skin, light, sound, solid, liquid, gas, plastic, acid, alkali
انواع چیزهاFish is an excellent source of proteinCoral reefs are home to a huge variety of fishesCoral reefs are home to a huge variety of fishes
نوشیدنی‌هاJava produces excellent coffeeI had two coffees this morninga beer, a tea, a water, a coke

آیا غیرقابل شمارش‌ها مفرد یا جمع هستند؟

اسامی غیرقابل شمارش را باید مفرد در نظر گرفت، در نتیجه همیشه با افعال مفرد می‌آیند:

Knowledges are power.

Knowledge is power.

استفاده از حرف تعریف در غیرقابل شمارش‌ها

اسامی قابل شمارش معمولاً به حرف تعریف (the, a, an) نیاز دارند. اما اسامی غیر قابل شمارش می‌توانند بدون حرف تعریف بیایند.

چون غیرقابل شمارش‌ها را نمی‌توان شمرد، حرف تعریف نامعین (a یا an) را نباید هرگز قبل از آنها به کار برد.

The admissions office can provide an advice about arranging accommodation.

The admissions office can provide advice about arranging accommodation.

حرف تعریف معین (the) زمانی استفاده می‌شود که به یک مورد خاص یا جرم مشخصی از یک اسم غیرقابل شمارش اشاره کنیم.

All living things require water to survive.

We wanted to swim but the water was too cold.

تعداد و مقادیر

بسیاری از اسامی غیرقابل شمارش با کلماتی می‌ایند که آنها را به واحدهای قابل شمارش تقسیم می‌کنند. مثلاً وقتی که می‌خواهیم به تعداد یا واحد مشخصی از آنها اشاره کنیم.

A piece of advice

A head of broccoli

A bolt of lightning

Ten items of feedback

اینکه چه کلماتی قبل از کدام اسامی بیایند یک چیز قراردادی بوده و باید یاد گرفته شوند.

برای اینکه دربارۀ مقادیر یک چیز صحبت کنیم از کلماتی مانند some، a lot of، many و much می‌توانیم استفاده کنیم.

فقط توجه داشته باشید که از برخی از این کلمات می‌توان برای هم کلمات قابل شمارش و هم غیرقابل شمارش استفاده کرد. اما بعضی دیگر فقط مختص یکی از آنها هستند.

از some، a lot of و most می‌توان در هر دو نوع اسم استفاده کرد.

غیرقابل شمارش: Some vegetation has started to grow over the study site

قابل شمارش: Some chickens have also been spotted in the area

غیرقابل شمارش: After 5 minutes most of the calcium carbonate should be dissolved

قابل شمارش: Most of the chemicals are not easy to obtain

اما از اینها فقط با قابل‌شمارش‌ها یا غیرقابل شمارش‌ها می‌توان استفاده کرد:

less/fewer, much/many, and amount/number

غیرقابل شمارشقابل شمارش
Isolated parts of the ocean contain less pollutionIsolated parts of the ocean contain fewer pollutants
Too much money has been spent on this projectToo many dollars have been spent on this project
We discovered a significant amount of green algae in the lakeWe discovered a significant number of microorganisms in the lake

برگرفته از scribbr.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا