ترتیب صفات در انگلیسی

ترتیب صفات در انگلیسی

ترتیب صفات در انگلیسی بر خلاف زبان فارسی اهمیت زیادی دارد. صفت‌هایی که به گروه‌های مختلف تعلق دارند باید با ترتیب معینی کنار هم قرار بگیرند.

حتماً می‌دانید که صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند. در انگلیسی صفت قبل از اسم می‌آید. اگر بخواهیم یک اسم را با چند صفت مختلف توصیف کنیم، ترتیب معینی برای کنار هم گذاشتن آنها در انگلیسی وجود دارد.

ترتیب صفات در انگلیسی

ترتیب صفات در انگلیسی باید به صورت زیر باشد. البته غیر از صفات، ترتیب کلمات دیگری را نیز که همراه با اسم می‌آیند در ادامه ذکر کرده‌ایم.

وابسته اسم

وابسته اسم (Determiner) کلمه‌ای است که قبل از اسم می‌آید تا مشخص کند دربارۀ کدام اسم صحبت می‌کنیم. نمونه‌هایی از اسم شامل حروف تعریف و اعداد هستند.

مثال: a, an, the, both, either, some, many, my, your, our, their, his, her, five, each, every, this, that

نظر و عقیده

به طور کلی، این نوع صفات نظر و عقیده شما را دربارۀ یک چیز نشان می‌دهند.

مثال: good, bad, great, terrible, pretty, lovely, silly, beautiful, horrible, difficult, comfortable/uncomfortable, ugly, awful, strange, delicious, disgusting, tasty, nasty, important, excellent, wonderful, brilliant, funny, interesting, boring

اندازه و شکل

صفاتی که کیفیت حقیقی یا عینی یک اسم را نشان می‌دهند.

مثال‌ برای اندازه: huge, big, large, tiny, enormous, little, tall, long, gigantic, small, short, minuscule

مثال برای شکل: triangular, square, round, flat, rectangular

سن

صفاتی که مربوط به سن و قدمت یک چیز یا یک شخص هستند.

مثال: young, old, new, ancient, six-year-old, antique, youthful, mature, modern, old-fashioned, recent

رنگ

صفاتی که رنگ یک چیز یا یک شخص را توصیف می‌کنند.

مثال: red, black, pale, bright, faded, shining, yellow, orange, green, blue, purple, pink, aquamarine

جنس و ملیت

صفاتی که نشان می‌دهند که یک چیز از چه موادی ساخته شده است.

مثال: woollen, wooden, silk, metal, paper, gold, silver, copper, cotton, leather, polyester, nylon, stone, diamond, plastic

توصیف‌کننده‌ها

یک صفت توصیف‌کننده (Qualifier) نشان می‌دهد که یک چیز به چه منظوری استفاده می‌شود. این صفات معمولاً از نوع صفت فاعلی (وجه وصفی معلوم) هستند که به ing ختم می‌شوند

مثال: writing paper, sleeping dog, running shoes

برگرفته از ۷esl.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل