قواعد زبانی

کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی نباید به صورت جمع مورد استفاده قرار گرفته و حروف تعریف نامعین نباید قبل از آنها به کار برده شوند.

کی باید از حروف بزرگ در انگلیسی استفاده کنیم؟

در انگلیسی، حرف اول جمله، اسامی خاص مانند نام‌های افراد، مکان‌ها، زمان‌ها و زبان‌ها و همچنین نقل قول‌ها باید با حروف بزرگ نوشته شود. اما نکات ظریف دیگری هم وجود دارد که در اینجا مرور خواهیم کرد.

قواعد نشانه گذاری در انگلیسی

وظیفه اصلی قواعد نشانه گذاری در انگلیسی کمک به شفاف‌تر کردن معنای جملات است. در انگلیسی، چهارده نشانه نقطه گذاری وجود دارد که نحوه صحیح استفاده از آنها را برای شما خواهیم گفت.

خروج از نسخه موبایل